Warren Wiggins and Waldo Woo

Willy Waterloo
washes Warren Wiggins
who is
washing Waldo Woo.